Pravilnik o članarini in vadnini Nogometnega kluba Mirna

Članarina

1. člen

Članarina je obvezna in enotna za vsakega člana kluba (razen za častne člane) in znaša 20,00€ na leto. Višje vplačana članarina od predpisane minimalne se šteje kot donacija klubu. Članarina se plačuje za tekoče leto, obveznost je potrebno poravnati do 15. marca tekočega leta. V primeru včlanitve po tem datumu, se plača članarina ob včlanitvi v Nogometni klub za tekoče leto. Tehnični način plačila članarine določi Upravni odbor kluba NK Mirna (UPN brazec – položnica, trajnik,….) s sklepom za vsako leto in je praviloma enak za vse člane. V kolikor upravni odbor ne določi načina plačila za tekoče leto s sklepom, se upošteva način plačila, kot je bil določen za preteklo leto. Izjemoma se lahko dogovori drugačen način plačila v dogovoru s člani ali starši, če to pomeni lažjo obliko izpolnjevanja obveznosti.

Vadnina

2. člen

Vadnina je obvezna za vse člane kluba, ki želijo trenirati po programu Nogometnega kluba Mirna za kakovosten razvoj igralcev. Vadnina je namenjena zlasti plačilu trenerjev, sodnikov ter osnovnih stroškov kluba.
Dolžnost plačevanja vadnine:

  • plačujejo jo vsi igralci, registrirani in neregistrirani,
  • avtomatične oprostitve vadnine ni, razen če igralec opravi manj kot dva treninga v mesecu,
  • plačila je lahko delno ali v celoti oproščen igralec, ki upravičenost do oprostitve izkaže s potrdilom pristojne institucije (na primer zdravniško spričevalo) ali mladoleten igralec iz socialno ogrožene družine (dokazilo CSD). V obeh primerih upravičenost potrjuje komisija za vadnino in članarino.

3. člen

  • Selekciji U13 in U15; mesečna vadnina = 35,00 €.
  • Selekcija U11; mesečna vadnina = 30,00 €.
  • Selekcija U9 in mlajši; mesečna vadnina = 25,00 €.

Vadnina je skozi celo leto, ne glede na intenzivnost enaka, razen v mesecu juliju se vadnina ne plača, kljub temu, da se za nekatere selekcije že pričnejo aktivnosti tudi v tem mesecu.

4. člen

Vadnina se mora plačevati redno za vsak mesec in sicer najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec. Posamezniku, ki ne plača vadnine tudi po opozorilu, po iztečenem roku za plačilo dolga, ki praviloma znaša 15 dni, ni več mogočeno treniranje in igranje po programu kluba. Ko je obveznost poravnana, Upravni odbor kluba odloči o ponovni vključitvi igralca nazaj v delo ekipe. Trener posamezne ekipe je dolžan poskrbeti, da se za vsak mesec vodi evidenca prisotnosti na treningih, ki jo v začetku sledečega meseca pošlje predsedniku klubu, ta pa pripravi evidenco vadnin ter razpošlje položnice preko spletnega portala vsem kontaktnim osebam, ki so navedene pri vadečih otrocih. Položnica mora biti izdana do 10. v mesecu, rok plačila pa je do 20. v mesecu.

5. člen

Obstaja možnost, da za posameznika v klubu, trener predlaga zmanjšanje ali oprostitev plačila mesečne vadnine. Pri tem mora navesti tehtni razlog, primer pa potem obravnava komisija za vadnino in članarino, ki predlog potrdi ali zavrne. Trener mora podati predlog preden odda mesečno evidenco prisotnosti na treningih.

6. člen

V primeru odhoda igralca iz kluba (prestop), se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica šele ob poplačilu vseh tekočih in morebitnih zaostalih obveznosti.

7. člen

Kadar sta v klubu 2 (dva) člana iste družine, je letna vadnina za drugega otroka pol manjša kot bi bila sicer. Vsak naslednji član iste družine ni dolžan plačati letne vadnine.

8. člen

Ta pravilnik velja z dnem sprejema na skupščini Nogometnega kluba Mirna.

 

Mirna, 01.08. 2022.

Predsednik NK Mirna: Igor Kašič

pravilnik-o-clanarini-in-vadnini.pdf